Coursera คืออะไร

Coursera คืออะไร

Coursera เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่นำเสนอหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย เช่น ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

Coursera มี:

หลักสูตรมากกว่า 4,600 หลักสูตร
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น บทเรียนวิดีโอ บทความ แบบฝึกหัด และการอภิปราย
ใบรับรองเมื่อจบหลักสูตร
ปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์
Coursera เหมาะสำหรับ:

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ผู้ที่ต้องการใบรับรองหรือปริญญาออนไลน์
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในเวลาที่สะดวก
Coursera เสนอ:

หลักสูตรฟรี
หลักสูตรแบบเสียเงิน
ปริญญาตรีและปริญญาโทออนไลน์
คุณสามารถสมัครใช้งาน Coursera ได้ที่:

https://www.coursera.org/
ข้อดีของ Coursera:

เนื้อหามีคุณภาพสูง
เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ใบรับรองและปริญญาออนไลน์
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ข้อเสียของ Coursera:

หลักสูตรบางส่วนมีค่าใช้จ่าย
เนื้อหาบางส่วนอาจ outdated
ไม่ได้เน้นการสอนแบบ interactive
โดยรวมแล้ว Coursera เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ